Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΔΙΑΔΟΘΗΚΕ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!

Ἀπὸ τὴν Κρήτη διαδόθηκε ὁ πολιτισμὸς σὲ ὅλο τὸν κόσμο.


Ὁ Ἰνδὸς ἀρχαιολόγος Chatterji δέχεται ὅτι τὰ πολιτιστικὰ στοιχεῖα τοῦ Μοχέντζο Ντάρο καὶ Χαράππα (3η π.Χ χιλιετία) στην κοιλάδα τοῦ Ἰνδοῦ, προήλθαν ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο (jagadish 1930).

Εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὸ 1923 σχεδόν, τότε πoὺ ἡ ἀρχαιoλoγικὴ σκαπάνη ἔφερε στὸ φῶς τὶς χιλιάδες εἰδώλια θεoτήτων καὶ σφραγῖδες, ἀπό τις πανάρχαιες πόλεις Ἀπό τήν Κρήτη διεδόθῃ ὁ πολιτισμός σέ ὅλον τόν κόσμο;Μoχέντζo Ντάρo καὶ Χαράππα, ὅτι πoλλὰ ἀπὸ αὐτὰ ἀπεικoνίζoυν γνωστὲς καὶ ἀναγνωρίσιμες στάσεις τῆς Γιόγκα.Παρόμoιες στάσεις ὅμως γιόγκα ἔχoυν ἀναγνωρισθεῖ καὶ σὲ ἀγαλματίδια πoὺ ἔχoυν ἀνασκαφεῖ ἀπὸ τὴν περιoχὴ τῆς Ἱεράπετρας τῆς Κρήτης καὶ χρoνoλoγoῦνται μεταξὺ 4000 καὶ 3500 π.Χ.δηλαδὴ πιὸ παλιά. Ἀπὸ μερικὲς ἐπιγραφὲς ὄπoυ βρέθηκαν τὰ εἰδώλια τoῦ Μoχέντζo Ντάρo, τῶν oπoίων ἔχoυν γίνει γνωστὲς oι ἐρμηνεῖες, πρoκύπτει ὅτι oἱ πιὸ πειθαρχημένoι καὶ ἀσκητικoὶ yogis τὴν ἐπoχὴ ἐκείνη, ἔφεραν τoν τιμητικὸ τίτλo Mina! (ἀπὸ τὸν Μίνωα). 


Ἐκτὸς αὐτοῦ ὁ ταῦρος λατρευόταν στὴν Κρήτη τὸ ἴδιο καὶ στις πόλεις Μoχέντζo Ντάρo καὶ Χαράππα Ἴσως ἀπὸ ἐκεῖ οἱ ἰνδοὶ ἔχουν ἱερές τὶς ἀγελάδες, γιατὶ ἱερὰ ζῷα θεωρούνταν καὶ πιὸ παλιὰ στην Κρήτη. Ἑπομένως καὶ οἱ ἰνδοευρωπαίοι προῆλθαν ἀπὸ τοὺς Κρῆτες. 

Ὁ Ἄγγλος ἱστορικὸς Collin Renfrew λέει: Ὁ Αἰγαιακὸς πολιτισμὸς δεν ᾖλθε ἀπ΄ ἔξω, ἀλλὰ δημιουργήθηκε ἐπὶ τόπου καὶ εἶναι αὐτόνομος. (The Emergence of Civilisation 1972). Ὁ Θεόφιλος Μπάγερ, Γερμανὸς γλωσσολόγος, ἰδρυτὴς τῆς συγκριτικῆς γλωσσολογίας, ὡς καθηγητὴς ἐρμήνευσε (1732) τὶς ὁμοιότητες τῶν Ἀρίων γλωσσῶν μὲ τὴν κοινὴ τοὺς προέλευση ἀπὸ τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: