Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016

Από Δευτέρα, ελεύθερο διαδίκτυο τέλος !


Να λοιπόν που όλα όσα έλεγε το 2007 ο Λιακόπουλος  για το διαδίκτυο, ήρθε η ώρα να γίνουνε πραγματικότητα.

Την Δευτέρα 6 Ιουνίου ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για την επίσημη παρουσίαση του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media), στις 13:00, στο συνεδριακό χώρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα).
Όπως ήδη ακούστηκε από τον Φεβρουάριο, τα on line μέσα που θα ενταχθούν στο Μητρώο θα έχουν νόμιμο δικαίωμα για την απορρόφηση κρατικής διαφήμισης με κανόνες και διαφάνεια.

Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η δυνατότητα χρήσης ειδικού software, που λειτουργεί ως παρατηρητήριο και "κόφτης" λογοκλοπής από τα εγγεγραμμένα μέλη, οπότε οι ιστοσελίδες που λειτουργούν με copy paste, δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν κάνοντας λογοκλοπή.
Όπως είχε ειπωθεί από γενικό γραμματέα Ενημέρωσης, Λευτέρη Κρέτσο, αναμένεται να παρουσιαστεί το πλήρες ανάπτυγμα των υπηρεσιών που θα παρέχει το Μητρώο On Line Media, το οποίο και θα λειτουργήσει αρχικά μόνο αρχικά);;) σε εθελοντική βάση.
 Για πρώτη φορά αποκλείονται blog και προσωπικές ιστοσελίδες, καθώς οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τους ιστοτόπους θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ΑΦΜ. Δήλωσε λοιπόν ότι:
Θέλουμε όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο να εισάγουν περισσότερα ποιοτικά στοιχεία λειτουργίας. Αυτά δεν μπορούν να προκύψουν όταν έχουμε εργασιακές γαλέρες, όταν ξεπλένουμε χρήματα στις ιστοσελίδες, όταν απειλούμε ανθρώπους, επιχειρηματίες και πολιτικούς με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλουμε να χαρτογραφήσουμε το χώρο και δίνουμε κίνητρα - το βασικό είναι ότι θα έχουν μερίδιο στην κρατική διαφήμιση.
Δεν παρεμβαίνουμε στο περιεχόμενο, όμως σχεδιάζουμε το μητρώο να παρέχει και αρκετά χρηστικά εργαλεία, όπως ένα πολύ αποτελεσματικό software για τη λογοκλοπή.
Το αρχικό λοιπόν πρόσχημα του περιβόητου software παρακολούθησης είναι η αποφυγή της λογοκλοπής, του copy-paste δηλαδή. Διευκρίνισε συνεχίζοντας ότι:
Στόχος μας είναι να ρυθμίσουμε αποτελεσματικά και με δημοκρατικό τρόπο τον ιντερνετικό χώρο, διότι και εκεί ενδεχομένως υπάρχουν μεγάλα διαφυγόντα κέρδη από τη διαφημιστική δαπάνη.
Το ιντερνετικό τοπίο, όπως και -ως ένα βαθμό- ο χώρος της διαφήμισης λειτουργούν με όρους αδιαφάνειας και αναρχίας, που ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων και δεν διασφαλίζουν το γενικό κοινωνικό συμφέρον. Στην παρούσα φάση αναλύουμε τα δεδομένα της αγοράς, τις θέσεις των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων και προσπαθούμε να μελετήσουμε τη διεθνή εμπειρία.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝΕΔ), με "χαρά"

δήλωσε πρόθυμη να συμμετάσχει σε ένα δημόσιο διάλογο για τη δημιουργία ενός επίσημου ηλεκτρονικού μητρώου.
Η ίδρυση του Μητρώου έχει ήδη νομοθετηθεί από τη βουλή των Ελλήνων (άρθρα 52 – 54, ν. 4339/2015).
Αρθρο 52. Σύσταση Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσηςσία μόνο για συνδρομητές
Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (εφεξής Μητρώο), στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι Επιχειρήσεις δύνανται να εγγραφούν στο Μητρώο κατόπιν αιτήσεώς τους.
Αρθρο 53. Δήλωση στοιχείων των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσηςρεσία μόνο για συνδρομητές
1. Οι Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης εγγράφονται στο Μητρώο μετά από σχετική έγγραφη αίτηση του νομίμου εκπροσώπου τους προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία γνωστοποιούνται προς καταχώριση τα εξής στοιχεία:
α) i) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση, το όνομα και επώνυμο του ιδιοκτήτη του Ηλεκτρονικού Μέσου Ενημέρωσης, η διεύθυνσή του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου του και η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.
ii) |Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του και ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης, η έδρα αυτής, η νομική μορφή της, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και το όνομα του νομίμου εκπροσώπου της.
β) Αναλυτική κατάσταση μετόχων στην περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 1746/1988 (Α' 2), όπως εκάστοτε ισχύει. Εφόσον από την κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν επιπλέον ειδική αναλυτική κατάσταση, από την οποία να προκύπτει η ταυτότητα μέχρι φυσικού προσώπου των μετόχων των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 1746/1988 (Α' 2), όπως εκάστοτε ισχύει, για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες. Η υποχρέωση υποβολής της ειδικής αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται από δήλωση, στην οποία αναγράφονται ονομαστικώς οι νέοι μέτοχοι.
γ) Το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση του εκδότη και του διευθυντή της Επιχείρησης Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης.
δ) Ο αριθμός των εργαζομένων δημοσιογράφων και η μορφή της εργασιακής σχέσης τους με την επιχείρηση.
2. Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων εντός δυο μηνών από τη συντέλεσή της.
Αρθρο 54. Προνόμια των Εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιχειρήσεων
Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης:
α) Έχουν πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στα εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα υπό την επιφύλαξη του νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Περιλαμβάνονται μεταξύ των επιχειρήσεων, στις οποίες κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 261/1997 (Α' 186), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορεί να ανατεθεί η καταχώριση διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, καθορίζονται το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης στην κατανομή της προϋπολογιζόμενης διαφημιστικής δαπάνης κάθε δημόσιου φορέα, καθώς και η διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων και ανάθεσης σε αυτά της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων.
γ) Προτιμώνται ως συνεργάτες και εταίροι στα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και λοιπά προγράμματα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
δ) Μπορούν να ζητούν τη διαπίστευση δημοσιογράφων τους στην τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών (Briefing) από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. 
Τίθενται λοιπόν τα παρακάτω ερωτήματα.
1. Όποιος ιδιώτης ή εταιρεία δεν εγγραφεί, θα μπορεί να έχει ιστοσελίδα όπου θα αναρτά ειδήσεις, έστω μη κρατικές;
2. Οι προσωπικές ιστοσελίδες και τα blog θα μπορούν να έχουν διαφημίσεις;
3. Πως θα λειτουργεί το περιβόητο software;
Θα κόβει άρθρα των μη εγγεγραμμένων ιστοσελίδων που θα αναφέρονται στο ίδιο θέμα με τις εγγεγραμμένες; ή θα κόβει μόνον το απόλυτο copy paste;
Θα κόβει στο μέλλον ανεπιθύμητα θέματα από την ειδησεογραφία που θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά που δεν θα ανήκουν στον πολιτικά ορθό λόγο; Εδώ αφήστε το μυαλό σας να οργιάσει.
4. Ποιοί οι κανόνες λειτουργίας των μη εγγεγραμμένων ιστοσελίδων και blog; Ποιος θα αποφασίζει και με τι διαδικασίες αν θα μπανάρονται και θα κλείνουν;
Το σίγουρο είναι ότι, άσχετα με το τι θα θεσμοθετηθεί τώρα στην αρχή, το μέλλον είναι σκοτεινό, διότι όταν μπαίνεις σε μία τέτοια διαδικασία, τότε η ελευθεροτυπία αποτελεί παρελθόν.
Διότι φανταστείτε να έχετε ειδησεογραφικό site στο οποίο ορισμένες λέξεις και φράσεις κλειδιά θα απαγορεύεται αυτόματα να δημοσιευθούν.
Μια φράση μας έρχεται στο μυαλό. GAME OVER.
Πηγη: www.el.gr